Разликата между философия и психология

Философия

Философията, произлизаща от гръцката дума „philosophia“, се превежда буквално като „любов към мъдростта. Философията е изучаването на общи и фундаментални проблеми, които засягат конкретни въпроси като ценности, съществуване, знания, разум и език. Методите на философска експертиза включват въпроси, критичен анализ и рационални дебати. Философските въпроси, които са били поставени в миналото, включват: възможно ли е да знаете нещо и да го докажете? Какво е най-реално и какъв е смисълът на живота? Философията обаче се занимава и с по-конкретни въпроси като: хората имат свободна воля и какъв е най-добрият начин да живеят живот?

психология

Психологията, произлизаща от гръцката дума „psychologia“ се превежда буквално като „изследване на човешкия дух“. Психологията е изучаване на човешкия ум и човешкото поведение. Той включва изследването както на съзнателни, така и на несъзнателни преживявания, както и на взаимодействията между мисли, чувства и поведение. Психологията е академична дисциплина и приложна наука, която се стреми да разбере ролята на психичните процеси в човешкото поведение, като същевременно изследва физиологичните и биологичните функции, които са в основата на когнитивната обработка и поведение. Концепциите, изследвани от психолозите, включват възприятие, познание, внимание, емоция, интелигентност, феноменология, мотивация, мозъчно функциониране, личност, поведение, връзки и устойчивост. Методите на емпирично психологическо изследване включват експериментални изследвания за извеждане на причинно-следствени и корелационни връзки между отделни променливи.

Разлики между двете практики

Философията спорно е в основата на всички науки, включително психологията, и следователно и двете дисциплини се припокриват до известна степен. Въпреки че и двете знания изследват хората и живота, аспектите, върху които се фокусира всяка дисциплина, са значително различни. Тоест, докато философията се опитва да разбере съществуването на човешкия живот, психологията се опитва да разбере човешкото поведение.

Освен темите, които всяка област обхваща, философията и психологията се различават и по отношение на методите, които използват за отговор на въпроси. Философията разглежда области като живота след смъртта чрез въпроси и отговори и никога няма да даде единен, верен отговор. За разлика от това, психологията използва научен метод за разбиране на човешкото поведение. Това включва тестване на хипотези, които водят до логични заключения, подкрепени както от наблюдения, така и от физически данни.

Освен това философията и психологията се различават във възможностите за заетост. Философските специалности могат да бъдат използвани като преподаватели, изследователи, автори и преподаватели по академични науки. Обратно, психолозите са в състояние да работят в широк спектър от области. Те могат да станат клинични психолози, които диагностицират и лекуват състояния на психичното здраве, или могат да станат консултантски психолози, които предоставят на хората съвети по различни въпроси. Психолозите също могат да станат академични лектори, лектори за висше образование, автори и изследователи.